loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Zápis detí do Materskej školy 2024/2025

od 2. - 6. mája 2024

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Mládežnícka 2, Košice-Šaca v školskom roku 2024/2025 bude v zasadačke Materskej školy Mládežnícka 2, Košice-Šaca nasledovne:

02. 05. 2024 v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod.
03. 05. 2024 v čase od 08:00 hod. do 11:30 hod.
06. 05. 2024 v čase od 12:30 hod. do 15:30 hod.

Podmienky prijatia sú nasledovné:

  • Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  • Prednostne budeme prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Deti po dovŕšení šiesteho roka veku, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ MŠ rozhodol o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania. Deti, ktoré do 31.08.2024 dosiahnu 5 rokov budú uprednostnené podľa spádovej adresy.
  • Prednostne budú prijaté aj deti, ktoré do 31.08.2024 dosiahnu 4 roky.
  • V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí po dovŕšení šiesteho roka veku, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ MŠ rozhodol o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania, ako aj detí vo veku od troch rokov.
  • Po splnení bodu a), b) budeme prijímať aj deti od 2 rokov, nakoľko máme vytvorené materiálne aj personálne podmienky pre tieto deti.

Pozn.: Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť v kancelárii riaditeľa materskej školy, alebo stiahnuť na webovom sídle materskej školy.

back-to-top