loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

image
O nás

O Materskej škole

Materská škola sa nachádza v MČ Košice-Šaca v blízkosti U.S. Steel Košice. Zariadenie pozostáva z jednej jednoposchodovej budovy so 4 triedami a troch prízemných pavilónov, v ktorých sú zriadené 3 triedy a z hospodárskej budovy, v ktorej je umiestnená riaditeľňa, školská kuchyňa, kancelária vedúcej ŠJ a trieda č. 8. V školskom roku 2022/2023 je v prevádzke 6 tried. MŠ poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so zdravotným postihnutím. Prevádzka MŠ je od 6.00 do17.00 hod. Kapacita MŠ v šk. roku 2022/2023 je 150 detí. K 1.9.2022 jezapísaných 120 detí, odklad povinnej školskej dochádzky majú 6 deti. Od 1.12.1996 sme získali certifikát ŠPZ, kde sme sa zaradili do siete zdravých škôl.Profilácia našej školy je zameraná na ,, Zdravú školu“, pohybovú a estetickú výchovu formou krúžkovej činnosti. Výučbu AJ poskytujeme od roku 1995.
cloud
image
image
Čo ponúkame

Profilácia školy

Ball
image
image
image
o nás

História

Predškolská výchova v Šaci sa datuje od roku 1946, kedy v Buzinke bola pod vedením Edity Vajgantovej založená „Opatrovňa detí.“ Materská škola v Šaci sa udáva od roku 1950 pri rímsko-katolíckom kostole. Riaditeľkou spomínanej MŠ bola Helena Mačáková.

Stavba terajšej MŠ bola zahájená v novembri 1967 a ukončená v máji roku 1972. Podľa starých zachovaných informácii stavba bola financovaná ONV v Košiciach. Je postavená na základe bežného typového projektu a slúžila ako komplet detské jasle plus materská škola. Pri výstavbe MŠ bola kapacita 120 detí a detské jasle mali kapacitu 55 detí. Pri prevádzke bola kapacita rozšírená o jednu triedu a tým aj zvýšený stav detí na 130.

Brány našej materskej školy a detských jaslí na Mládežníckej ulici č.2 v Košiciach-Šaci sa prvýkrát slávnostne otvorili dňa 07.09.1972. Po rokoch materská škola prešla rôznymi zmenami. Menili sa zamestnanci, zriaďovali i rušili sa triedy. Dnes je Materská škola 7 triedna, je v právnej subjektivite, navštevujú ju deti od 2 – 6 rokov.

V histórii Materskej školy síce bolo zmien neúrekom, no jej poslanie je vždy rovnaké, poskytovať deťom predškolského veku výchovu a vzdelávanie. Nech bola výchova orientovaná akýmkoľvek smerom, vždy mala a má jeden cieľ: dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozumenie, dať im dobré základy do budúceho života. Preto aj naše dnešné výchovno-vzdelávacie pôsobenie smeruje k tomuto cieľu. Vytvárame podmienky pre zdravý telesný, duševný a citový rozvoj detí. Posilňujeme ich citový vzťah k rodine, okoliu, oboznamujeme ich s ľudovými zvykmi a tradíciami. Každodenné výchovno-vzdelávacie činnosti spestrujeme a dopĺňame kultúrno-spoločenskými a turisticko-športovými akciami.

Svoju prácu robíme s láskou, preto je život v našej Materskej škole pestrý a rôznorodý. Kolektív našej Materskej školy sa usiluje láskavým prístupom rešpektovať individuálne záujmy
detí. Prevádzka tried a práca s deťmi je náročná, najmä ak sa usilujeme neustále zveľaďovať budovu, zlepšovať materiálne podmienky, školský dvor i vybavenosť školy pomôckami
a peknými hračkami.

Ball
image

"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa naučil v materskej škole."

Robert Fulghum (spisovateľ, filozof a učiteľ)
back-to-top