loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Informácia pre rodičov

Vážení rodičia

Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice-Šaca oznamuje, že platbu príspevku Rodičovského združenia na  školský rok 2023/2024 bude 50 € (5€/mesiac). Poplatok za 1. a 2. polrok po 25 € je potrebné zaplatiť na číslo účtu:

SK75 0900 0000 0051 7706 9946    Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice – Šaca

Variabilný symbol – uvádzať číslo triedy

Termín do 15. 10. 2023 – 1: polrok,
termín do
31. 1. 2024 – 2. polrok.

Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole (edukačný materiál, zariadenie tried, spotrebný materiál atď.), ako aj na zakúpenie balíčkov (Mikuláš, MDD), vzdelávacie a zábavné aktivity počas školského roka.

Ďakujeme

Rodičovské združenie pri Materskej škole Košice-Šaca.

Rada školy pri MŠ Mládežnícka 2

FunkciaTitul, Meno a Priezvisko
PredsedaMgr. Iveta Balážovápedagóg
ČlenoviaMonika Bernátovápedagóg
Ing. Gabriela Matisovánepedagóg
MUDr. Eva Čečkovádelegovaný zriaďovateľom
Ing. Eva Beneovádelegovaný zriaďovateľom
Ing. Ľudmila Liptákovádelegovaný zriaďovateľom
Martin Sotákrodič
Ing. Slávka Dutkovárodič
Mgr. Mária Borovárodič

Rodičovské združenie školy

Členmi RZ sú všetci rodičia, ktorých deti navštevujú MŠ, Mládežnícka 2. Radu Rodičovského združenia školy tvoria zástupcovia jednotlivých tried.

FunkciaTitul, Meno a Priezvisko
PredsedaMgr. Lucia Sedano Raymondi
HospodárIng. Ľudmila Liptáková
TajomníkIng. Kamila Naďová
ČlenoviaBc. Diana Petrovská
Veronika Balogová
Daniel Sanislo

Výbor RR je zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt. Vytvorila sa tak možnosť darovať 2% dane pre našu MŠ.

Touto cestou žiadame všetkých rodičov a priateľov školy, aby túto možnosť využili a tak prispeli 2%-ou finančnou čiastkou našim najmenším predškolákom. Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia, o úzku spoluprácu pri realizovaní rôznych akcií pre deti, ktoré budeme organizovať v spolupráci s MŠ v školskom roku 2023/2024

Tešíme sa na spoluprácu.

back-to-top