loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Vedúca ŠJ
image
img
img
Oznam vedúcej ŠJ

Zmena poplatkov od 1. 3. 2023

Na základe VZN č. 1/2023 s účinnosťou od 1. 3. 2023 prinášame informáciu o zmene poplatkov. 

Zmena výšky stravného:
(náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväzností na odporúčané výživové dávky, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa:

  • Desiata: 0,55 €
  • Obed: 1,30 €
  • Olovrant: 0,45 €
  • SPOLU: 2,30 € (deň)

Schválená bola aj výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí v MŠ vo výške 3,00 €, ktorá bude každý mesiac pripočítaná k stravnému.

Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni telefonicky ,alebo zanechať odkaz na záznamníku najneskôr do 8.00 hod.. V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne.

Stránkové dni

Pondelok - Štvrtok 9:00 - 15:00
img

Dotácia na stravu

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“),
ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠodobralo obed,
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ).
back-to-top