loader

Prevádzková doba MŠ : 06:00 – 17:00

Adresa : Mládežnícka 2, 040 15 Košice-Šaca

Krúžkovú činnosť v súlade s vyhláškou o materskej škole majú zabezpečovať v prvom rade kmeňové učiteľky. Úzko to súvisí najmä s veľmi širokým odborným potenciálom učiteliek materských škôl, ktoré majú to šťastie, že vzhľadom na absolvované stredoškolské, príp. aj vysokoškolské vzdelanie nie sú úzko predmetovo špecializovane, ale sú výborné tak v oblasti výtvarnej, ako aj hudobnej, pohybovej (vrátane tanečnej), literárno-dramatickej či spoločensko-vednej, alebo prírodovednej.

Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Cieľom realizácie krúžkovej činnosti, rešpektujúc pritom to, že najúčinnejšou formou, metódou aj prostriedkom krúžkovej činnosti je hra a hrová činnosť, je:

 • utvárať u detí návyk zmysluplne využívať voľný čas (primárna prevencia pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi),
 • kultivovať a celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa,
 • rozvíjať u detí špecifické kompetencie, na ktoré majú predpoklady,
 • viesť deti ku kooperácii, spolupráci,
 • rozvíjať u detí potrebu aktívneho sebarozvoja, sebaregulácie a sebareflexie.

Pri rozhodovaní sa o ponuke krúžkovej činnosti v materskej škole odporúčame rešpektovať:

 • zameranie a profiláciu materskej školy,
 • záujmy, nadanie a rozvojové možnosti a schopnosti detí,
 • záujmy rodičov/zákonných zástupcov,
 • špecifiká učenia a učenia sa detí predškolského veku,
 • personálne možnosti materskej školy (odborný potenciál kmeňových učiteliek),
 • materiálno-technické podmienky materskej školy,
 • priestorové podmienky materskej školy (možnosti interiéru aj exteriéru),
 • možnosti spolupráce, napr. s centrom voľného času, základnou umeleckou školou, rodičmi, kultúrnymi centrami, jazykovými školami, rôznymi odborníkmi atď.
image
img
img
V školskom roku 2023/2024 pre deti predškolského veku ponúkame v priestoroch materskej školy:
img
Výuka anglického jazyka

Výuku anglického jazyka zabezpečuje v našej MŠ externý lektor. Lekcie prebiehajú v troch skupinách jedenkrát týždenne a to v pondelok, stredu a štvrtok. Dĺžka trvania jednej lekcie je 45 minút – (od 14:15 hod. – 15:00 hod.).

Krúžok Tanečníček

Každý utorok v našej MŠ v triede č.5, sa na deti teší úžasná extérna trénerka so ZUŠ.

Tanečníček prebieha 1 krát do týždňa – v utorok (cca 55 minútová hodina) v priestoroch MŠ: 1. skupina: od 14:00 hod. do 14:55 hod., 2. skupina: od 15:00 hod. do 15:55 hod.

Folklórny krúžok

Oboznamovanie s ľudovými tradíciami zabezpečuje v našej MŠ p. učiteľka Monika a p. učiteľka Hanka, ktoré sú internými učiteľkami MŠ. Folklórny krúžok  prebieha 1 krát do týždňa – v piatok (cca 45 minútová hodina) v priestoroch MŠ.

image
Výtvarný krúžok (krúžok šikovných rúk)

Krúžok šikovných rúk- – výtvarný krúžok  zabezpečuje v našej MŠ p. učiteľka Stanka a p. učiteľka Zuzka, ktoré sú internými učiteľkami MŠ. Výtvarný krúžok  prebieha 1 krát do týždňa – v pondelok (cca 45 minútová hodina) v priestoroch MŠ.

Bábkarský krúžok pre ped. zamestnancov MŠ

Pedagogickí zamestnanci  pod vedením p. uč. Zuzany a p. uč. Aničky (zodpovedné za scenár)  sa stretávajú v popoludňajších hodinách 1 krát za dva týždne, aby pripravili pre deti pútavý scenár, vyrobili kulisy a nacvičili divadelné predstavenie. V priebehu šk. roka odohrajú a nacvičia 3 divadelné predstavenia podľa vlastného výberu.

img
back-to-top