loader
Zdravé oči v Mateskej škole

Termín skríningového merania: 23.11.2023 (štvrtok)

len na základe podpísaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

Vážení rodičia,

riaditeľka školy zapojila opäť našu školu do vyhláseného programu Zdravé oči v škôlke prostredníctvom Únie nevidiacich, ktorí prídu vyšetriť našim deťom zrak.

S realizáciou celoslovenského programu Zdravé oči už v škôlke začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2014. Vďaka ich podpore sa im podarilo vybaviť všetky regionálne pracoviská skríningovými autorefraktometrami, ktoré dokážu s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí.

Zrak patrí medzi najdôležitejšie zmysly. 80 % všetkých informácií prijímame očami. Dieťa však nevie, čo znamená „zle vidieť“. Očné poruchy môže vyrovnať až do 4 – 5 dioptrií bez toho, aby to niekto spozoroval. Navyše, zlé videnie nebolí, preto sa ani nesťažuje. Dieťa je schopné vytvárať si a využívať vlastné kompenzačné techniky, ktoré mu umožňujú normálne fungovať v známom prostredí. Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší dôraz. Ten súvisí s vnímaním priestoru, hĺbky, ale aj celkovou prácou očí vo všeobecnosti. V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá, niekedy až nulová.

Program Zdravé oči už v škôlke je určený deťom. V tomto veku je možné zachytiť začínajúce očné poruchy a ochorenia. Je nevyhnutné, aby sa poruchy zraku identifikovali už v ranom veku a ihneď sa začal proces ich liečby, korekcie a kompenzácie. Systém preventívnej kontroly zraku u očných lekárov v podmienkach Slovenskej republiky nie je nastavený a rodičia sami veľmi často nevedia identifikovať prvé prejavy zrakových problémov svojich detí. To spôsobuje, že k očnému lekárovi prichádzajú až v čase, keď je zraková porucha už intenzívne rozvinutá. Vtedy už ale môže byť na naštartovanie efektívnej liečby a korekcie neskoro.

Rodičom detí v predškolskom veku prostredníctvom programu Zdravé oči už v škôlke ponúkajú merania zrakových parametrov ich detí. Meranie skríningovým autorefraktometrom je rýchle, bezbolestné a bezdotykové. Po podpísaní informovaného súhlasu rodičom môžu byť dieťaťu priamo v materskej škole preventívne odmerané zrakové parametre.
Každý rodič dostane o tomto Potvrdenie o skríningovom meraní, ktoré ho informuje o nameraných zrakových hodnotách a poskytne mu informáciu, či je u jeho dieťaťa potrebné komplexné odborné vyšetrenie u detského oftalmológa.

Výnimočnosť programu Zdravé oči už v škôlke spočíva v tom, že:

  • realizácia skríningových meraní sa uskutočňuje v teréne – priamo v materských školách, teda v prostredí, ktoré deti dobre poznajú,
  • meranie je rýchle, bezdotykové a bezbolestné,
  • odhalenie začínajúcich zrakových porúch u detí v predškolskom veku predstavuje možnosť správnej korekcie, pri včasnej diagnostike aj ich úplné vyliečenie.

 

back-to-top