loader

Prijímanie žiadosti o prijatie dieťaťa do Materskej školy Mládežnícka 2, Košice-Šaca v školskom roku 2023/2024 bude v zasadačke Materskej školy nasledovné:

  • 2. 5. 2023 v čase od 8:00 do 11:30 hod.
  • 3. 5. 2023 v čase od 8:00 do 11:30 hod.
  • 4. 5. 2023 v čase od 12:30 do 15:30 hod.

Podmienky prijatia:

  • Doniesť písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebavmi, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  • Prijímanie detí spravidla od troch do šiestich rokov veku.
  • Pre dieťa, ktoré k 31. 8. 2023 dovŕši vek 5 rokov je predprimárne vzdelávanie povinné. Tieto deti sa prijímajú prednostne, podľa trvalého bydliska dieťaťa. 
  • Deti, ktoré dovŕšia dva roky k 31. 8. 2023 budú prijímané podľa kapacitných možností materskej školy. 

Pozn.: Tlačivo žiadosti si môžete vyzdvihnúť v kancelárií riaditeľa materskej školy alebo stiahnuť z webstránky materskej školy.

back-to-top